Differences between revisions 19 and 20
Revision 19 as of 2009-09-28 06:29:41
Size: 3516
Editor: localhost
Comment:
Revision 20 as of 2009-12-31 20:50:21
Size: 3347
Editor: a80-101-32-233
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:

<<BR>> Huidige samenstelling: '''Erik Rorsch''', '''Peter Oushoorn''' E-mail adres: [[mailto:adviesraad@wirelessleiden.nl|adviesraad@wirelessleiden]] <<BR>><<BR>>

Adviesraad

Statuten Adviesraad


De Stichting Wireless Leiden heeft in de vergadering op 14 april 2004 de oprichting van de Adviesraad bekrachtigd.

Artikel 8 van de statuten van de stichting Wireless Leiden beschrijft nu:
Ter ondersteuning van het bestuurswerk, met name op het gebied van interactie tussen bestuur en vrijwilligers bestaat er een Adviesraad.

De adviesraad wordt gevormd door actieve vrijwilligers.
De raad zal bestaan uit een oneven aantal personen, in geval van een gelijk aantal stemmen beslist de stem van de voorzitter. Deze leden, zullen slechts op persoonlijke titel zitting hebben.

7 man als limiet.
Leden adviesraad niet perse vrijwilliger
Vrijwilliger/belanghebbenden stichting, maar ook derden

Genoemde personen kunnen zich doen vervangen door, door hen aan te wijzen, vertegenwoordigers uit eigen kring. Hier bedoeld is een tijdelijk mandaat, wegens (on)voorziene afwezigheid.

De taak van de adviesraad is het gevraagd of ongevraagd adviseren van het bestuur in zaken die het beleid van de stichting regarderen respectievelijk het belang van de leden dienen. Ook bij het opstellen van beleid wordt de Adviesraad om advies gevraagd. Zoals boven benoemd wordt hier zeer nadrukkelijk tweewegverkeer nagestreefd in het geven of vragen van advies. Dit advies is overigens niet bindend.

C:Wanneer ongevraagd advies?

De doelstelling van bovenvernoemd advies is om het contact met alle geledingen van de stichting zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Met in achtneming van de door de stichting bepaalde doelstellingen.

De adviesraad vergadert in elk geval éénmaal per jaar tezamen met het Bestuur. In deze vergadering kunnen door de adviesraad maximaal twee personen als waarnemer/adviseur uitgenodigd worden. De voorzitter van het Bestuur zit deze vergadering voor, en kan andere (bestuurs)leden van de vereniging voor speciale aandachtspunten ter vergadering uitnodigen. De Adviesraad komt in ieder geval elk kwartaal bijeen, maar kan ook bijeengeroepen worden in bijzondere situaties

De adviesraad is vrij zich uit zijn midden een (eigen) voorzitter te kiezen voor de andere, niet nader vermelde, door de raad te beleggen vergaderingen.

De leden van de adviesraad worden benoemd door het Bestuur.

 • Heeft de adviesraad een algemene ledenvergadering?

  • Nee, de adviesraad is geen eigen rechtspersoon.
 • Heeft Stichting WL leden?

  • Nee, een stichting kent geen leden. Zodoende is het bestuur autonoom.
 • Kent de adviesraad notulen

  • Ja, iedere vergadering wordt genotuleerd en deze notulen worden gemaild aan het bestuur van de stichting.
 • Hoe omgaan met klachten,

  • Iedere klacht, op- en of aanmerking zal op basis van relevantie met hetzij het bestuur, hetzij met de vrijwilligers worden gecommuniceerd.
  • De adviesraad heeft hierin louter een bemiddelende, cq adviserende rol
 • Rol van adviesraad richting Bestuur en de vrijwilligers: katalysator, filter:

  • versterken en verzwakken signaal van klacht en of behoeften

 • E-mail adviesraad@wirelessleiden.nl,

  • Acceptabel mailtje mag alleen met naam, niet anoniem.

Adviesraad (last edited 2009-12-31 20:50:21 by a80-101-32-233)