Missie, visie en strategie van Stichting Wireless Leiden

Wireless Leiden heeft de ambitie om een eigen, snel, vrij en goedkoop draadloos netwerk te realiseren voor Leiden en omgeving. Er zijn andere steden waar soortgelijke initiatieven zijn genomen, zoals Seattle, San Francisco, Portland, New York City, maar wij pretenderen een unieke aanpak te hebben, die een grotere kans op succes biedt. Wij bouwen een eigen lokaal netwerk, dat weliswaar technisch volkomen vergelijkbaar is met Internet, maar daar los van staat en op zichzelf functioneert. Voor de gebruikers tien keer zo snel en tien keer zo goedkoop als Internet.

Het unieke van onze aanpakking is in 2003 erkend met het toekennen van de Vosko Trofee voor netwerkpioniers.

Het netwerk sluit technisch naadloos aan op Internet en het leveren van Internet-service over ons netwerk is dan ook technisch geen enkel probleem, maar Wireless Leiden richt zich op het totstand komen van de netwerk-infrastructuur en niet op de diensten over dat netwerk. Wij zijn geen Internetaanbieder. Wie wil (gratis) Internetten via het Wireless Leiden netwerk kan dat doen via een van de gesponsorde toegangspoortjes.

De Stichting heeft géén winstoogmerk, wat naar onze mening essentieel is voor het slagen van het project en ook om de kosten laag te kunnen houden. Wij zetten ook geen hotspots op voor het delen van een Internetaansluiting, dat is niet ons primaire doel. De knooppunten van het netwerk zijn er voor het aansluiten van huizen en kantoren en de verbinding met andere knooppunten. Wel zijn deze netwerkknoopppunten ook lokale toegangspunten voor mobiele gebruikers en 'gasten' met bijvoorbeeld een laptop. De hotspot-functionaliteit is dus een soort bonus die je er 'gratis' bij krijgt. Het netwerkknoopppunt hoeft daarbij niet zelf aangesloten te zijn op het Internet. Wie zijn Internetverbinding wil delen kan dat - via het netwerk van Wireless Leiden - doen met iemand die aan de andere kant van de stad woont, niet alleen met de directe buren.

Voor ons is ook belangrijk dat dit lokale netwerk zeer laagdrempelig is en vrije toegang biedt, in tegenstelling tot het 'echte' Internet dat steeds meer gedomineerd wordt door commerciële partijen, waardoor individuen en kleine organisaties buitengesloten dreigen te worden of op hoge kosten worden gejaagd.

Wat zijn de pijlers van het project? Enthousiasme, organisatie en lage kosten, onder andere door goedkope hardware, gebruik van open standaarden en open source ('vrije') software en een coöperatieve, non-profit en planmatige aanpak.

Organisatie van vrijwilligers

Wat de organisatie betreft: de kern wordt gevormd door een groep van professionele vrijwilligers met ervaring en kennis in uiteenlopende gebieden van radiotechniek, netwerkplanning, tot innovatiemanagement en public relations. Als formele organisatievorm hebben we de stichting gekozen, met name om slagvaardigheid te garanderen en een minimum aan bureaucratie te scheppen. Omdat we geen commerciële belangen hebben kunnen we gemakkelijk samenwerken met commerciële en niet-commerciële partijen.

De communicatie binnen de groep verloopt onder ander via mailinglijsten en deze website. Deze website is opgezet volgens het zogenaamde Wiki-systeem, waarbij iedereen informatie kan toevoegen of wijzigen ( http://www.wirelessleiden.nl/wikisite.html). Naast de kerngroep hebben zich honderden belangstellenden gemeld die aangegeven hebben op een of andere manier te willen meedoen met het project. De motivatie en het niveau van kennis en kunde is bij deze groep heel divers, maar het geeft wel aan, dat er veel belangstelling is voor zo'n netwerk. Met name het snel en goedkoop kunnen Internetten speelt bij velen een grote rol.

De Stichting heeft geen winstoogmerk, wij denken dat dat essentieel is voor het slagen van het project en om de kosten laag te kunnen houden.

Lage kosten

De kosten van het Wireless Leiden project zijn minimaal, onder andere door de inherent lagere kosten van een WiFi-netwerk in vergelijking met bijvoorbeeld glasvezel.

Om een indruk te geven: in Nuenen bestaat een 'coöperatieve telecom' project, 'Close the Gap', dat een lokaal netwerk aanlegt gebaseerd op glasvezel. In eerste instantie werden de kosten geschat op € 10 -15 miljoen, waarvoor € 1,5 miljoen subsidie werd aangevraagd. Volgens de organisator zijn de kosten inmiddels (januari 2003) € 8 - 9 miljoen, waarvoor 150 km glasvezel wordt ingegraven en 4800 woningen worden aangesloten. Een snelle rekensom leert dat de investeringskosten dus ongeveer € 1800 per woning bedragen. In het Wireless Leiden project rekenen we met minder dan € 100 per aansluiting (eenmalig).

Een ander voorbeeld: een van de eerste gebruikers van het Wireless Leiden netwerk zijn de scholen. Veel scholen hebben meerdere locaties. Het verbinden van twee locaties zou volgens opgave van de Gemeente Leiden maar liefst € 20,000 per jaar gaan kosten (aanleggen en huren van een vaste lijn). De kosten via het Wireless Leiden netwerk daarentegen zijn extreem laag. Dat komt natuurlijk in de eerste plaats omdat we niet hoeven te graven, maar een 'vrije' frequentieband gebruiken en omdat de WiFi-apparatuur in enorme aantallen geproduceerd wordt. Maar ook de organisatievorm is essentieel: gebaseerd op vrijwilligers en samenwerking met organisaties, bedrijven en individuele burgers van Leiden.

Open standaarden en open software

Wij baseren ons op open standaarden en open software. Het gebruik van open standaarden betekent dat we niet afhankelijk zijn van een leverancier. Open software betekent lage kosten, maximale flexibiliteit en gebruik kunnen maken van expertise en ervaring bij andere wireless projecten. Het draagt ook bij aan de duurzaamheid van het project: de technologie is open en daardoor maximaal overdraagbaar en ook in de toekomst te onderhouden. Ook het feit dat het Internet volledig gebouwd is op open standaarden en open software - en alleen daarom zo succesvol kon zijn - is een belangrijke reden. Tenslotte is een van de doelstellingen van Wireless Leiden het ontwikkelen en delen van kennis en ervaring met anderen, het gebruik van open source software is ook daarom een logische keuze.

Coöperatieve, non-profit en planmatige aanpak

De kosten van een WiFi-netwerk kunnen onder andere zo laag zijn, omdat er geen licenties hoeven te worden gekocht: het is een 'vrij' medium. Het nadeel is dat het signaal van de een de ruis voor de ander is. Het gevaar is dat WiFi aan het eigen succes ten onder zal gaan. Een gecoördineerde aanpak is daarom gewenst. Maar er is nog een reden voor coördinatie: een samenhangend netwerk is voor alle gebruikers veel waardevoller dan een eigen draadloze oplossing. Neem het voorbeeld van de school met de verschillende locaties: als die locaties wat verder uit elkaar liggen of als er geen directe zichtlijn is tussen de locaties dan is een directe draadloze verbinding gewoon onmogelijk. Maar via het Wireless Leiden netwerk kan het wel!

Bovendien worden dan niet alleen die twee locaties verbonden, maar kunnen - indien gewenst - ook de leraren thuis of de ouders/leerlingen thuis verbinding maken met de school. En de bibliotheken, musea etc.

Onze aanpak is er op gericht om het voor elke geïnteresseerde aantrekkelijker te maken om mee te doen met het netwerk dan om op eigen houtje iets op te gaan zetten. Zowel wat betreft kosten als functionaliteit. We hebben een aanbod voor Leiden en doen een beroep op medewerking van bedrijven, universiteit, gemeente, organisaties en individuele burgers.

Ook uit het oogpunt van kosten is een coöperatieve, non-profit aanpak aantrekkelijk: wij krijgen kostenloos toegang tot strategische punten voor het plaatsen van de netwerkknooppunten. Zoals bekend betalen commerciële operators duizenden Euro's per maand alleen om het dak op te mogen.

Een non-profit aanpak is duurzamer: de WiFi-band is een gedeeld medium, niemand heeft er recht op, samenwerking is noodzakelijk. Commerciële aanbieders zijn niet altijd gebaat bij onderlinge samenwerking terwijl samenwerking met Wireless Leiden vrijwel altijd een win-win situatie oplevert. Het stimuleren van commerciële activiteiten op en rond ons netwerk is overigens een van de doelstellingen van de Stichting. Inmiddels zijn rond Wireless Leiden een drietal bedrijfjes actief.

Aanpak

Basis netwerkstructuur

Onze aanpak is er op gericht allereerst een basis-netwerkstructuur op te zetten, waardoor in de hele stad in principe verbinding gemaakt kan worden met het netwerk. Hiervoor hebben we een raster van 'ideale' knooppuntlocaties over de stad gelegd, gebaseerd op een interlinkafstand van 800 meter. Het invullen van het plan met concrete locaties brengt met zich mee dat onherroepelijk van deze ideale structuur moet worden afgeweken. Concrete locaties worden voor een belangrijk deel bepaald door de mogelijkheden die gebruikers en deelnemende bedrijven en organisaties bieden. Op netwerkniveau hebben we een IP-plan gemaakt (netwerk verkeer wordt gerouteerd met een zelf-ontwikkeld protocol, zie DynamicRouting).

Professionele gebruikers / content leveranciers Tijdens de opbouwfase van het netwerk richten we ons met name op professionele gebruikers. Het aansluiten van individuele gebruikers heeft geen prioriteit omdat deze groep over het algemeen veel begeleiding nodig heeft en we daar op dit moment niet de organisatie voor hebben. Bovendien kunnen professionele gebruikers ook gemakkelijker een significante financiele bijdrage leveren. Voorbeelden van gebruikers die zich spontaan bij Wireless Leiden hebben aangemeld:

Technologie-ontwikkeling

De WiFi technologie is nog volop in ontwikkeling, dit betekent dat er voortdurend nieuwe apparatuur op de markt komt die geevalueerd moet worden op bruikbaarheid. Daarnaast is er nog (erg) weinig ervaring met het type netwerk dat wij opzetten, met de configuratie van netwerkknooppunten en het beheren van een grootschalig draadloos netwerk. Voor het beheer van het netwerk is in samenwerking met de Universiteit van Leiden (LIACS) een geavanceerd netwerk management systeem opgezet. Op deze website is een 'real time' plaatje van de basisnetwerkstructuur te raadplegen met de status van de netwerkknooppunten en de onderlinge verbindingen (NodeMap). Op wat langere termijn denken we dat we naast een basisnetwerkinfrastructuur van vaste knooppunten ook gebruik zullen gaan maken van ad hoc (mesh-) netwerken, voor het verdichten van het netwerk in de wijken. Op technologisch gebied werken we ook samen met de Hogeschool Leiden en ICTAL (o.a. de zogenaamde "Free Discovery" projecten).

Beveiliging

Er is veel discussie over de onveiligheid van draadloze netwerken. Wij gaan er vanuit dat het medium onveilig is (net als bij Internet) en dat beveiliging op applicatieniveau geregeld moet worden door de gebruikers. Een 'public key' infrastructuur voor encryptie is op lokaal niveau gemakkelijker op te zetten. Overigens is een voordeel van een draadloos netwerk ten opzichte van Internet, dat het bereik lokaal is: een kraker moet zich fysiek in de buurt van een knooppunt bevinden. Verbindingen tussen scholen (bijv.) worden beveiligd door gebruik van een VPN.

Netwerkbeheer

Naarmate het netwerk groeit, wordt het beheren tijdrovender. Operationele gegevens van de netwerkknooppunten worden centraal verzameld en gelogd en zijn voor ieder via Internet te raadplegen. Ook het softwarematig inrichten en configureren van nieuwe knooppuntmachines gebeurt vanuit een centrale server op het netwerk. Dit vereenvoudigt het opzetten van nieuwe knooppunten enorm en voorkomt fouten in de configuratie (NodeFactory).

Sponsoring / Donaties

Voor de financiering van het project zijn we afhankelijk van de bijdragen van sponsors en deelnemers. Sponsors bieden we vermelding op de website en zichtbaarheid op het netwerk: een node kan naar een sponsor genoemd worden. Zo hebben we inmiddels de NodeCope (gesponsord door het bedrijf Cope IPS), de NodeIMI (Instituut voor Maatschappelijke Innovatie) , de NodeRabobank, NodeIntCom, NodeROCl, NodeCeTIM, NodeAJSoft, NodeGraficall, etc .

Draagvlak Het creëren van bekendheid en draagvlak binnen de Leidse gemeenschap is essentieel voor het slagen van het project. We hebben daarom bewust en met succes de publiciteit gezocht (zie http://www.wirelessleiden.nl/pers.html).

Filosofie (last edited 2009-09-28 06:29:40 by localhost)